fi
en

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.06.2018. Viimeisin muutos 20.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

ResComi Oy
Y-tunnus 1541866-1
Rantakatu 8, 92100 Raahe

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Fetula
Rantakatu 8, 92100 Raahe
etunimi.sukunimi@rescomi.com
+358-40-7660 387

3. Rekisterin nimi

ResComin kotisivujen Ota yhteyttä -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen täytäntöönpanoon.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja yrityksen väliseen yhteydenpitoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (esim. järjestelmän ylläpitäjä).

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja yhteydenottopyynnön lähettäneistä henkilöistä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

Rekisteriin tallennetaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään yhteydenottopyynnön lähetyksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa Rekisterinpitäjä takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä vastaa ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö vaatii korjaamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai häntä koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Mikäli henkilö vaatii poistamista tai tietojen siirtämistä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Siirrettävät tiedot luovutetaan henkilölle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon poistamisesta tai siirtämisestä, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


Sivustollamme käytettävät evästeet

Leadfeeder

Evästeen käyttötarkoitus: sivustoa koskevan tilastotiedon kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.

Lue lisää Leadfeederin käyttämistä evästeistä täältä.