ResComin tiedot Luotettava Kumppani - palveluun

12.10.2017 9:09

Suomen Tilaajavastuu Oy on liittänyt ResComi Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun 12. lokakuuta. ResComin maksuton Luotettava Kumppani -raportti on saatavilla palvelusta ja sieltä ilmenee ResComin hoitamat tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet. Luotettava Kumppani -tunnus antaa yrityksen toiminnasta luotettavan ja rehellisen kuvan.

Luotettava Kumppani -palvelu noutaa toimittajan puolesta tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Näin tilaajat säästävät aikaa ja vaivaa, kun tietoja ei tarvitse pyytää hakemaan ja toimittamaan tilaajalle erikseen.

Luotettava Kumppani -palvelun avulla yhteistyökumppanit tietävät ResComin olevan rehti, kilpailukykyinen ja tehokas yhteistyökumppani.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain noudattamista Suomessa.

Laki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Kaupparekisteriote.

Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.

Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.